1. Chronik 4, 29

Das erste Buch der Chronik

Kapitel: 4, Vers: 29

1. Chronik 4, 28
1. Chronik 4, 30

Luther 1984 1. Chronik 4, 29:Baala, Ezem, Eltolad,
Menge 1926 1. Chronik 4, 29:in Bilha, Ezem, Tholad,
Revidierte Elberfelder 1985 1. Chronik 4, 29:und in Bilha und in Ezem und in Tolad-1- -1) d.i. wohl Eltolad.
Schlachter 1952 1. Chronik 4, 29:in Bilha, Ezem und Tolad,
Zürcher 1931 1. Chronik 4, 29:Bilha, Ezem, Tholad,
Buber-Rosenzweig 1929 1. Chronik 4, 29:in Bilha, in Ezem, in Tolad,
Tur-Sinai 1954 1. Chronik 4, 29:und in Bilha, Ezem und Tolad;
Luther 1545 1. Chronik 4, 29:Bilha, Ezem, Tholad,
NeÜ 2016 1. Chronik 4, 29:Baala, Ezem, Eltolad,
Jantzen/Jettel 2016 1. Chronik 4, 29:und in Bilha und in Ezem und in Tolad a)
a) Tolad Josua 19, 4